تمرین خم شدن به پهلو با دمبل

اطلاعات تمرین :
نام تمرین : خم شدن به پهلو با دمبل
نوع تمرین : قدرتی
عضلات اصلی : شکم
عضلات دیگه : –
دستگاه های مورد نیاز: دمبل
سطح تمرین : مبتدی-ساده

آموزش تمرین :
1.صاف بایستید.یک دمبل تو دست بگیرید و دست دیگه رو روی سر قرار بدید. این وضعیت شروع تمرینه.
2. در حالی که پشت خود رو صاف نگه داشتید به سمتی که دمبل رو در دست دارید خم بشید.
3.یک ثانیه مکث کنید و بعد به وضعیت شروع برگردید .
4.به تعداد توصیه شده حرکت رو تکرار کنین.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*